Áo Tắm Lan Hạnh

Chính sách bảo mật

Tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách hàng là điều quan trọng đối với aotamlanhanh.vn. Chính Sách Bảo Mật này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong các tương tác của chúng tôi với bạn.

Xuyên suốt Chính Sách Bảo Mật này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạn, từ đó danh tính của bạn có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp và ở dạng mà quyền truy cập hoặc xử lý dữ liệu có thể thực hiện được.

Bằng cách truy cập vào trang web aotamlanhanh.vn hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn qua các phương tiện khác (số điện thoại yêu cầu, hoặc email của bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như liên hệ với chúng tôi), bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.

Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách Bảo mật này và có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các chính sách và điều khoản của chúng tôi một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.